top of page

​엘피스 가정사역원

Elpis Family

(헬라어로 Elpis의 뜻은 "소망"입니다)

   하나님이 창조하신 가정을 회복(에덴동산의 회복)하기 위해 여성 사역자 및 교회의 평신도 여성 지도자들을 대상으로 사역하고 있습니다. 갈등 관리 MBTI 세미나, 리더십 코칭 세미나, 대인과의 소통을 위한 세미나, 결혼 예비 학교, 부부 세미나, 자녀교육 세미나, 하부르타 세미나 등의 가정사역을 하고 있습니다.

Contact: 박운송 목사 (213-700-9928)

​                                                                                                                   홈페이지 바로가기

 

bottom of page